ප්‍රාදේශීය ලේකම්


 
නම ඩී.පී. වික්‍රමසිංහ මහතා
සුදුසුකම්
 • රාජ්‍ය කළමනාකරණය සඳහා වූ පශ්චාත් උපාධිය - ශ්‍රී ලංකා සංවර්ධන පරිපාලන ආයතනය - 2013
 • විද්‍යාවේදී (විශේෂ) උපාධිය (ආර්ථික විද්‍යාව) පේරාදෙණිය විශ්ව විද්‍යාලය- 1994
 • Diploma in International Relation ( BCIS - 2006/2007)
 • Diploma in English for Professionals (SLIDA - 2004)
 • Advanced Certificate in General Management (SLIDA 2009)
රැකියා ඉතිහාසය
 • අධ්‍යක්ෂ සිවිල් පරිපාලන - ශ්‍රී ලංකා ගුවන් හමුදාව
 • සහකාර ලේකම් - ආරක්ෂක අමාත්‍යාංශය (වැ.බ.)
 • සහකාර ලේකම් - රාජ්‍ය සේවා කොමිසම
 • සහකාර කොමසාරිස් - ඉඩම් නිරවුල් කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
 • Cadet Sri Lanka Administrative Service, SLIDA
 • Manager and Investment Adviser MMBL Stock Brokers (Pvt) Ltd
 • Aqua Culturist, ARC de MER Lanka (Pvt) Ltd,Belgium Investor owned shrimp hatchery

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - I

නම එම්.ඒ.එස්. කාංචනා ගුණවර්ධන මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • B.Sc(Agri) Hens
 • M.Sc in organizational Management
 • Diploma in Public Administration
රැකියා ඉතිහාසය සහකාර ලේකම් - කෘෂිකර්ම අමාත්‍යංශය

සහකාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් - II

weerasinghe නම ජේ.පී.ඒ.එල්. වීරසිංහ මහත්මිය
සුදුසුකම්
 • විද්‍යාවේදී (භෞතික විද්‍යා) - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
 • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ ඩිප්ලෝමාව - SLIDA
රැකියා ඉතිහාසය සහකාර ලේකම් - ජනමාධ්‍ය හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අමාත්‍යාංශය

ගණකාධිකාරි

  නම ආර්.පී.ජේ. ලක්මාලි මහත්මිය
සුදුසුකම් වාණිජවේදී (විශේෂ) උපාධිය
රැකියා ඉතිහාසය විගණකාධිපති දෙපාර්තමේන්තුව

සහකාර අධ්‍යක්ෂ (සැලසුම්)

  rupasinghe නම පී.ඩී. රූපසිංහ මහත්මිය
සුදුසුකම්  ශාස්ත්‍රපති (සමාජ විද්‍යාව) - කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලය
රැකියා ඉතිහාසය  සහකාර අධ්‍යක්ෂ - දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - කොළඹ

පරිපාලන නිලධාරී (ග්‍රාම නිලධාරි)

    නම ඒ.ඩී. ශ්‍රියාකාන්ති මහත්මිය
සුදුසුකම්  Grama NIladari Service-Supra-2007
රැකියා ඉතිහාසය
 • ග්‍රාම නිළධාරී හංචාපොළ - මීරිගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 1993-2005
 • ග්‍රාම නිළධාරී කැප්පෙටිපොළ - මීරිගම ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 2005-2007
 • පරිපාලන ග්‍රාම නිලධාරි කොළඹ ප්‍රාදේශිය ලේකම් කාර්යාලය 2008 සිට මේ දක්වා

 

News & Events

28
අගෝ2017
කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017

කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017

කොළඹ ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2017 අගෝස්තු...

28
අගෝ2017
ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා විශේෂ ඩෙංගු මර්දන රැස්වීම

ඩෙංගු මෙහෙයුම් කමිටු සම්බන්ධයෙන් සාකච්ඡා කිරීම සඳහා...

Scroll To Top